STC8单片机比较器原理及实现

比较器结构原理

下面用一张图来说明这个问题:
(有关说明见下面比较控制寄存器组)
比较器结构原理

比较控制寄存器组

比较控制寄存器1CMPCR1

 • SFR地址:0xE6
 • 复位值: 0000 0000B
  比较控制寄存器1CMPCR1
  比较控制寄存器1CMPCR1
  比较控制寄存器1CMPCR1

比较控制寄存器2CMPCR2

 • SFR地址:0xE7
 • 复位值: 0000 0000B
  比较控制寄存器1CMPCR1

比较器的应用

C语言程序:

描述

1
(由于目前身边无示波器函数发生器及逻辑分析仪,实验效果不易显示,待年后补充)

实验现象:

(由于目前身边无示波器函数发生器及逻辑分析仪,实验效果不易显示,待年后补充)

源代码附件下载:

 • 推荐下载链接:
  (年后补充)
 • 备用下载链接:
  链接:(年后补充)